Skip to content

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Чрез настоящата Политика за защита на данните искаме да Ви помогнем да разберете какви ваши лични данни е възможно да събираме, за какви цели ги събираме и какво правим с тях. Желанието ни е да бъдете информирани за това как използваме предоставената от Вас лична информация, какви права имате по отношение на предоставените данни и начините, чрез които можете да упражните правата си.

Ние уважаваме правото на неприкосновеност на личния живот и работим в посока запазване на данните, които обработваме, сведени до минимум и максимално защитени.

Настоящата Политика за защита на лични данни важи за вашите лични данни, когато посещавате www.frutino.bg, Фейсбук и Инстаграм страниците на Frutino и/или участвате в нашите игри с награди, които организираме по различни поводи.

Администратор на данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните е „Домейн Бойар България” ЕООД с ЕИК 202867073.

Адрес: гр. София, ул. Маринковица № 2Б;

Телефон: 02 96 97 980

Ел. поща: info@domaineboyar.com

За упражняване на вашите права, както и за въпроси, свързани със защита на личните Ви данни, можете да се свържете и с надзорния орган – Комисията за защита на личните данни, както следва:

Адрес: София 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2

Тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525

Email: kzld@cpdp.bg

Уебсайт: http://www.cpdp.bg/

Личните данни са данни, които описват и са свързани с някого в лично качество. Това са данни, чрез които лицата могат да бъдат идентифицирани.

Ние обработваме и използваме само данни, които сте ни предоставили доброволно, като предоставянето на данни във връзка с участие в игрите, които организираме, е необходимо условие, за да можелицето да се включи в тях и да получина градата си. Всяко лице, което предоставя данните си носи отговорност за тяхната достоверност, както и за това да не предоставя дани на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като „Домейн Бойар Интернешънъл” ЕООД няма практическа възможност да контролира този процес.

При осъществяване на дейността си не обработваме лични данни на непълнолетни лица, като нашата интернет страница е недостъпна за лица под 18 години. Ако получим информация, че сме събрали лични данни от лице под 18-годишна възраст, ние незабавно ще ги изтрием.

Обработваме следните лични данни за лицата за постигане на следните цели: трите имена на лицето, потребителско име в социалните мрежи, телефон и при необходимост точен адрес, с оглед изпращане на спечелена награда от игрите, които организираме. Посочените данни са ни необходими, за да можем да се свържем с Вас, когато участвате в нашите игри с награди, при обявяване на списъка с печелившите участници и за да ви изпратим спечелената награда.

Във връзка със съхранението на информацията, която получаваме за Вас, сме предприели технически и организационни мерки, които са подходящи и необходими за защита на Вашите лични данни, в това число от случайни или незаконни загуби, достъп или разкриване; за идентифициране на разумно предвидими рискове за сигурността на мрежата и минимизиране на рисковете за сигурността.

Личните данни са достъпни само за оторизирани лица, които имат нужда от достъп, за да изпълняват своята работа и да ви бъдат максимално полезни, и които са задължени да третират информацията като конфиденциална при спазване принципите на законосъобразност, добросъвестност, поверителност и точност.

Не предоставяме личните ви данни на трети страни извън ЕС, както и ако няма изрично законово или договорно основание за това; не ги продаваме и не ги разпространяваме.

Съхраняваме личните данни само за периода на провеждане на съответната игра с награди, като след нейното приключване, обявяване на спечелилите участници и раздаване на наградите, ги изтриваме. При спечелване на веществени награди данните на победителите се съхраняват за срока, през който могат да се предявяват предвидените по закон гаранционни претенции, по отношение на получените награди.

При наличие на основание за това, данните могат да бъдат съхранявани за срок до изчерпване на правата и погасяване на задълженията на „Домейн Бойар България” ЕООД във връзка с провежданата игра и до изтичане на приложимите давностни срокове във връзка с възникналите правоотношения между страните.

ИГРИ С НАГРАДИ

Вие имате възможност да участвате в pазлични игри с награди, които организираме на нашата интернет страница, във Фейсбук или Инстаграм или игри в други медийни канали. Доколкото в специални правила за защита на данните на съответната игра с награди не е определено друго, или не сте ни дали изрично съгласие с действие занапред, предоставяната ни от вас в рамките на участието в играта с награди лична информация се използва само за осъществяването на играта с награди (за определяне на печелившите, уведомяване на печелившите, изпращане на наградата).

В случай, че Вие участвате в дадена игра, правното основание за обработването на данни в рамките на игри с награди по принцип е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД (наличие на легитимен интерес за администратора). Легитимният интерес на „Домейн Бойар България” ЕООД произтича от интереса съответната игра с награди да бъде проведена.

Ако в рамките на съответната игра с награди е налице декларирано от вас съгласие, вие имате възможност по всяко време да оттеглите това съгласие, като това ще породи действие занапред.

Във връзка с получаването на достъп до личните ви данни от Фейсбук, следва да се запознаете с политиките за защита на личните данни и останалите документи, свързани със защитата на личните данни на Фейсбук.

Предоставянето на лични данни на трети лица е възможно само, когато това е необходимо в процеса на провеждане на съответната игра (напр. за изпращане на награда чрез куриерска фирма). Не се предоставят лични данни за други цели, освен конкретно посочените.

След приключване на играта с награди и обявяването на победителите, личните данни на участниците се изтриват. Данните на победителите се съхраняват при веществени награди за срока, през който могат да се предявяват предвидените по закон гаранционни претенции, въз основа на които може да се направи необходимата поправка или замяна при откриване на дефект.

ВАШИТЕ ПРАВА

Като субекти на лични данни, имате право във всеки един момент:

 • да поискате потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с вас, и да поискате копие от вашите лични данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните ви данни.
 • да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато данните се обработват на база на Ваше съгласие и оттеглите това съгласие; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или националното ни законодателство.
 • да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни, или допълнени, ако са непълни.
 • да поискате да се ограничи обработването на личните Ви данни, ако това е приложимо и е налице основание за това.
 • да поискате да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили на „Домейн Бойар България” ЕООД, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.

За да имаме възможност да Ви предоставим пълно съдействие, моля да ни предоставите точна информация за Вас и да конкретизирате искането си. Възможно е при упражняване на правата Ви да поискаме допълнителна информация, с оглед идентифициране на самоличността ви и за да изпълним искането Ви.

Моля, да имате предвид, че когато исканията ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:

1. да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или
2. да откажем да предприеме действия по искането.

Ще положим разумни усилия, за да уважим искането ви в рамките на 30 дни от получаването му. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.
„Домейн Бойар България” ЕООД си запазва правото да изменя или актуализира настоящата Политика за защита на данните включително, но не само, при промени в приложимото законодателство. Всички промени в настоящата Политика ще бъдат публикувани на интернет страницата ни за информация на потребителите.

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

“Бисквитката” е малък текстови файл с данни, който се изпраща и съхранява на Вашето устройство (мобилен телефон, комплютър, лаптоп, таблет) когато посещавате опеделени уеб-сайтове, без този файл да събира каквато и да е информация за документи или файлове на Вашето устройство. Бисквитките позволяват на уебсайта да запаметява действия и предпочитания на потребителя (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време или дават възможност за други функционалности. Използвайки нашия уеб сайт, Вие се съгласявате да използвате тези “бисквитки”, които браузърът Ви приема въз основа на настройките на Вашия браузър. Повечето браузъри са настроени по подразбиране да приемат всички “бисквитки”. Следва да имате предвид, че можете:

 • да настроите браузъра си да Ви известява преди приемането на “бисквитките”,
 • да приемате или отхвърляте само определени “бисквитки” или
 • да отхвърляте всички “бисквитки”.


Когато посещавате нашия уеб-сайт, ние ще използваме “бисквитки”, за да гарантираме, че получавате най-доброто изживяване на нашия уеб-сайт. Тези “бисквитки” може да са за Вас, Вашите предпочитания или Вашето устройство, чрез което достъпвате нашия сайт. Информацията обикновено не ви идентифицира директно, но може да ви даде по-индивидуален опит на нашата Интернет-страница. Тъй като уважаваме правото Ви на поверителност, можете да изберете да не разрешавате някои видове “бисквитки”. Кликнете върху заглавията на различните категории, за да научите повече и да промените настройките по подразбиране. Следва да имате предвид, че блокирането на някои типове “бисквитки” има вероятност да повлияе върху достъпа Ви до сайта и услугите, които можем да предложим. Вашият избор на “бисквитки”, направен на този сайт, ще бъде запомнен при всяко посещение на нашия сайт https://frutino.bg/.

Имайте предвид, че всякакви промени, които правите в тези настройки, важат само за конкретната програма на браузъра, в която сте ги направили. Ако използвате различни браузъри или различни терминални устройства, трябва да промените настройките за всеки браузър и за всяко устройство. Освен това, можете по всяко време да изтриете “бисквитките” от носителя си за съхранение. Моля, обърнете се към помощната функция на браузъра за информация как да промените настройките на “бисквитките”, за да изтриете “бисквитките”. За повече информация относно “бисквитките”, включително как да видите какви бисквитки са били настроени и как да ги управлявате, блокирате и изтривате, вижте http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Възможно е също да конфигурирате браузъра си да не приема “бисквитки”, но имайте предвид че това може да повлияе на възможността да използвате услугите, които предоставяме.

Следва да имате предвид, че за да запомним избора, който сте направили в нашия мениджър за поверителност на „бисквитките“, ще използваме “бисквитка”. Това ще има няколко последствия:

 • Ако изтриете всичките си “бисквитки”, ще трябва да актуализирате предпочитанията си отново при нас.
 • Ако използвате друго устройство или браузър, ще трябва да ни посочите отново Вашите предпочитания.


Видове бисквитки:

Необходими бисквитки (First Part Cookies)
Тези “бисквитки” са необходими, за да функционира по предназначение нашият уеб-сайт и с цел да бъде създадена потребителска сесия за посетителя и зададена потребителска група с достъп до публичните ресурси в сайта (текст, изображения и т.н.). Тези бисквитки се ползват само от нас и поради тази причина са т.н. First Party Cookies. Те се съхраняват на терминалното Ви устройство само по време на актуалната сесия на сърфиране. Така например такива бисквитки се грижат за това да Ви покажат такова количество информация, което да отговаря на интернет потреблението Ви. Не на последно място, чрез тези бисквитки се запаметява Вашето решение относно използването на бисквитки на нашата уебстраница. За използването на задължителните бисквитки не се изисква Вашето съгласие. Необходимите бисквитки не могат да бъдат изключени в нашите системи. Обикновено те се задават само в отговор на действията, направени от Вас, които представляват заявка за услуги, като например задаване на Вашите предпочитания за поверителност, влизане в системата или попълване на формуляри. Можете да настроите браузъра си да блокира или да ви предупреждава за тези “бисквитки”, но някои части от сайта няма да работят. Тези “бисквитки” не съхраняват никаква лична информация и се изтриват в края на потребителската сесия, т.е. след като нашият сайт бъде затворен на съответното терминално устройство.

Функционални бисквитки

Тези “бисквитки” позволяват на уебсайта да предоставя подобрена функционалност и персонализация. Те могат да бъдат зададени от нас или от трети страни, чиито услуги сме добавили към нашите страници. Целта на тези “бисквитки” е да Ви предостави по-персонализирано преживяване на нашия сайт въз основа на Вашите предишни посещения и избори. Ако не разрешите тези “бисквитки”, някои или всички тези услуги може да не функционират правилно.

Аналитични бисквитки

Ние използваме тези “бисквитки”, за да анализираме и идентифицираме поведението на нашите посетители в сайта. Ще проследим IP адреса на устройството, което използвате, за да Ви идентифицираме, когато посещавате нашия уебсайт следващия път. Когато е възможно, комбинираме данните за онлайн-поведението Ви с данните, които сте ни предоставили преди. Тези данни ще бъдат използвани за анализ на поведението на нашия уеб-сайт.
За повече информация относно използването на Вашите лични данни във връзка с Advanced Analytics, моля, посетете нашата Политика за защита на личните данни.
За да научите повече точно какви аналитични бисквитки използваме на нашия сайт, моля кликнете тук.

„Бисквитки“ за маркетинг и таргетирана реклама

Google analytics бисквитките събират общи статистически данни с цел подобряване представянето и навигацията на Сайта. Google допълва тези общи данни с демографски данни и информация за интересите на посетителите, за да разберем по-добре нуждите им.

Тези “бисквитки” могат да бъдат зададени чрез нашия сайт от нашите партньори в областта на рекламата. Те могат да бъдат използвани и споделяни от тези партньори, за да изградят профил на Вашите интереси и да Ви покажат подходящи обяви на други сайтове. Това се основава на уникалната идентификация на Вашия браузър и устройство, което използвате при достъпване на уеб-сайтове. Ако не разрешите тези “бисквитки”, ще получавате по-малко насочена реклама.


 • Google AdWords Remarketing – Това приложение се използва за записване на посещенията на сайта с рекламни цели (ремаркетинг) в Google и в Display Network. Браузърът Ви запазва при посещение на уебсайтове “бисквитките”, които ви позволяват да бъдете разпознати като посетител, когато посещавате страници, които са част от рекламната мрежа на Google. На тези Уебсайтове се предлагат реклами на посетителите, отнасящи се до съдържание, което са разглеждали по-рано на други уебсайтове, които използват функцията за ремаркетинг на Google. Можете да откажете Google AdWords да събира данните на http://www.google.com/settings/ads .
 • Проследяване на конверсии с Google AdWords – С това приложение създаваме статистически данни за конверсиите, които измерват ефективността на нашите онлайн рекламни кампании. “Бисквитката” за проследяване на конверсиите се сваля, когато потребителят кликне върху реклама, която е качена от Google. Според декларацията за поверителност на Google не се обработва лична информация. Ако не желаете да участвате в проследяването, можете да се откажете от тази услуга, като деактивирате “бисквитката” на Google за проследяване на конверсиите чрез настройките за използване на Вашия интернет браузър
 • Facebook Dynamic Remarketing – Използваме Facebook технологии като пиксела в Facebook, който ни помага да показваме персонализирани реклами на хора, които са посетили уебсайта ни или които са имали предишни взаимодействия с рекламите ни.
 • Facebook messanger / Manychat – Платформа за изпращане на съобщения на Facebook, която ни позволява да комуникираме с Вас, когато имате нужда от помощ. “Бисквитките” тук отговарят за съхраняването на историята в чата, който сме провели с Вас.


Бисквитки за споделяне на съдържанието на нашия уеб-сайт чрез социалните мрежи (бисквитки на социалните мрежи)

Тези бисквитки дават възможност на влезлите потребители на избрани социални мрежи директно да споделят и харесват определено съдържание от нашия уеб-сайт.

Тези социални мрежи могат също да събират Вашите лични данни за техни собствени цели. Моля да имате предвид че „Домейн Бойар България“ EООД няма никакво влияние върху начина на използване на личните Ви данни от социалните мрежи. За повече информация относно бисквитките, зададени от социалните мрежи, и данните, които могат да събират, вижте техните собствени правила за поверителност и бисквитки. По-долу сме изброили декларациите за поверителност на социалните мрежи, които се използват най-много от „Домейн Бойар България“ ЕООД:

Facebook – https://web.facebook.com/policies
Google – https://policies.google.com/privacy
Twitter – https://twitter.com/en/privacy
Pinterest – https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
LinkedIn – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
YouTube – https://support.google.com/youtube/answer/7671399?hl=en
Instagram – https://help.instagram.com/155833707900388
Vimeo – https://vimeo.com/privacy