Skip to content

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА
„ОСВЕЖИ ЛЯТОТО С FRUTINO“

Тези общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в рекламната кампания „ОСВЕЖИ ЛЯТОТО С FRUTINO”, която е организирана от “Домейн Бойар България” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София, р-н Витоша, ул. Маринковица 2Б, ет.1, ЕИК202867073

Общите условия на играта са публикувани на уеб страницата, притежание на организатора www.frutino.bg  

І. ОПИСАНИЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

 1. Кампанията „ОСВЕЖИ ЛЯТОТО С FRUTINO“ (по-долу „кампанията“ или „играта“) се провежда онлайн, чрез уеб www.frutino.bg  в периода от 15.08 до 15.09.2023г. включително („период на играта” или „период на кампанията“) на територията на Република България. Кампанията ще бъде популяризирана и през Инстрагам и Facebook страниците на Frutino:
 1. В кампанията могат да участват само дееспособни физически лица, навършили 18 години, които са се регистрирали успешно на сайта www.frutino.bg  с име и фамилия, телефонен номер, e-mail адрес, регистриран код от касова бележка и дата на касовата бележка (с дата от периода на играта) на www.frutino.bg  

Всеки желаещ да участва в кампанията, има право да се регистрира неограничен брой пъти, но едно и също лице има право да спечели най-много една от наградите в рамките на цялата игра.

Участието в играта е обвързано с покупка.


II. УЧАСТИЕ И МЕХАНИКА

 1. За да се включат в Кампанията, участниците трябва да закупят в периода на кампанията (15.08 – 15.09.2023г.) продукти от марката Фрутино на стойност минимум 10лв., без значение от вкус/вид и след това да регистрират в периода на кампанията номера на касовата бележка, удостоверяваща покупката, като попълнят регистрационната форма на уебсайта www.frutino.bg, посочвайки своите:

(*) Име и фамилия;
(*) Електронен адрес;
(*) Телефонен номер;
(*) Код на касовата бележка;
(*) Дата на издаване на касовата бележка;
(*) Отбележат вида на закупения артикул;
(*) Запълнят полето, посочвайки съгласие с настоящите Правила, включително за обработването на личните им данни за целите на участието в Играта.

3.1. Организаторът не носи отговорност за онлайн регистрации, които не са достигнали своята дестинация, поради, но не само, технически проблеми извън контрола на Организатора, загуби, забавяния или всякакъв друг проблем с регистрацията в Кампанията, свързан с интернет връзката или интернет доставчика на потребителя, който иска да се регистрира в Кампанията.

3.2. В периода на кампанията всеки Участник може да направи неограничен брой регистрации, но едно и също лице има право да спечели само една от наградите за периода на цялата игра.

3.3. Участниците следва да съхраняват всички касови бележки, регистрирани по време на Кампанията до 15 дни след публикуването на списъка с печеливши и да ги представят на Организатора при поискване, за да удостоверят покупката, съставляваща изпълнението на условието за спечелване на награда.

3.4. За целите, периода и сроковете на Играта Организаторът има право да поиска всяка касова бележка, доказваща покупката на Участващия/ите продукт/и, както и доказателство за притежанието й в оригинал.

3.5. Всяка касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж за целите на Играта. Всеки опит за измама от страна на Участник ще води до изключването на този Участник от Играта.

3.6. Ако в тегленето на наградите една и съща касова бележка е регистрирана от двама или повече участници, за да се установи Участникът, който действително е извършил покупката на Участващия продукт и съответстващата на нея регистрация за целите на Кампанията, Организатора ще се свърже с Участниците, регистрирали съответната касова бележка, на посочените от тях електронен адрес. След като съобщи на Участниците възникналата ситуация, всеки от тях ще трябва да предостави доказателство за наличието на оригинал на касовата бележка и автентичност на съответната й регистрацията:

(i) изпращайки я по електронен път (чрез снимки), до 24 часа след осъществения контакт по цитираната ситуация или

(ii) чрез изпращане, за сметка на Организатора, на оригинала до 3 работни дни след осъществения контакт, по куриер до адреса, посочен в началото на настоящите Общи условия. След извършване на проверката Организаторът връща оригинала на касовата бележка на подателя, на адреса, от който е изпратена.

Ако една и съща касова бележка бъде регистрирана от различни Участници, то за валидна се счита най-ранната регистрация.

III. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

Продуктите, участващи в Кампанията/Играта („Участващи продукти”), са както следва:

 • Frutino Шприц Шардоне Праскова и Манго 0,75L
 • Frutino Совиньон Блан Киви и Маракуя 0,75L
 • Frutino Пино Гриджо Мента и Лайм 0,75L
 • Frutino Шардоне Праскова и Манго 0,75L
 • Frutino Розе Ягода и Малина 0,75L
 • Frutino Розе Вишна и Нар 0,75L
 • Frutino Розе Диня и Мента 0,75L
 • Frutino Мерло Боровинка и Малина 0,75L
 • Frutino Сира Слива и Смокиня 0,75L
 • Frutino Шардоне Праскова и Манго 0,375L
 • Frutino Шардоне Праскова и Манго 0,375L
 • Frutino Розе Ягода и Малина 0,375L
 • Frutino Мерло Боровинка и Малина 0,375L

 

IV. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ УЧАСТНИЦИ

 1. Всички участници, навършили 18 години, които са участвали в кампанията „FRUTINO “ и са се регистрирали успешно  на www.frutino.bg, имат възможност да участват в жребий, който на произволен принцип определя печеливши участници. Жребият се провежда в срок до 2 работни дни след изтичане периода на Играта. Списъкът с изтеглените печеливши ще бъде публикуван на електронната страница – www.frutino.bg. в същия срок. За описаните действия се съставя протокол, който се подписва от най-малко двама представители на Организатора.

4.1. Печелившите се определят чрез електронно теглене, което ще бъде проведено до два работни дни след изтичане периода на играта, т.е. до 19.09.2023г.,вкл.

В тегленето участват всички валидни регистрации на един и същ участник. За избягване на всякакви недоразумения – един участник има право да получи само една награда в хода и за периода на цялата Игра.

4.2. Изтеглените печеливши от Кампанията нямат право да прехвърлят правата за получаването на наградата на други лица.

4.3. Печелившите от Кампанията, не могат да получат паричния еквивалент на наградите или да ги заменят за други продукти, услуги или разновидности на наградата.

 

V. НАГРАДИ, ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. Участниците, които са обявени за печеливши по реда на раздел ІV от настоящите Общи условия („печеливш участник”) имат право да получат една от следните награди:

5.1 250бр. Frutino бутилка 0,750мл. , независимо от вкуса;

5.2 150бр. плажни кърпи Frutino;

5.3 100бр. шапки с козирка Frutino.

 1. Печелившите участици се уведомяват чрез e-mail и/или телефонно обаждане в срок до 48 (четиресет и осем) часа, след като е поместен Списъкът с печелившите на електронната страница, съгласно Раздел ІV.

6.1. Изтеглен печеливш участник, който е бил уведомен по e-mail или телефонно обаждане, трябва да потвърди данните си и желанието си да получи наградата чрез изпращане на e-mail, на следния електронен адрес frutinopromo@domaineboyar.com в срок до 72 часа след получаване на уведомлението. Изпратено потвърждение след този период се счита за невалидно. Ако печелившият участник откаже да получи наградата или не потвърди данните си чрез отговор на изпратения от Организатора е-mail в срок от 72 часа след получаване на уведомлението, наградата се печели от изтеглен резервен печеливш участник.

6.2. Изтегленият печеливш участник за награда на пазарна стойност над 100лв. трябва да изпрати три имена, ЕГН и касова бележка, доказваща покупката, за да му бъде издадена служебна бележка по чл.11 от настоящите общи условия.

6.3. Изтегленият печеливш участник се обявява на сайта чрез публикуване на първо име и първата буква от фамилното име, с които се е регистрирал.

6.4. Печелившият участник няма право да получи парична равностойност на наградата.

6.5. Право да получи наградата има този участник, който е избран по реда на раздел IV и чиито две имена, електронна поща и мобилен номер, съответстват на тези, с които Организаторът е осъществил контакт.

 1. Изтегленият печеливш участник може да получи наградата си в срок до 45 работни дни след потвърждението по т.6.1. по-горе. След изтичането на този срок печелившия участник губи правата си за получаване на съответната награда, като Организаторът има право да се разпореди с неполучената награда, както намери за добре.
 2. След уведомлението, изтегленият печеливш участник трябва да потвърди измежду един от следните начини на получаване на наградата:

8.1 По куриер за сметка на Организатора. В този случай личните данни (Име, адрес и телефон) ще бъдат предадени на лицензирана куриерска фирма, съгласието за което, изтегленият печеливш участник следва да потвърди изрично.

8.2. Ако изтегленият печеливш участник откаже личните му данни да се предоставят на куриерска фирма, тогава може да получи наградата си лично от офис на Организатора.

 1. При получаване на наградата, независимо от избрания начин на получаване, печелившия участник, следва да представи документ за самоличност и попълни приемо-предавателен протокол и служебна бележка, удостоверяваща стойността на наградата и условията по чл.11 на настоящите общи условия.
 2. Участници, които не отговарят на изискванията на настоящите общи условия нямат право да получат награда.
 3. Приемайки награди с пазарна стойност над 100лв., печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да внесе дължимия данък от името на печелившия.
 4.  

VI. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 1. Чрез натискане на бутона „регистрирай се”, който се намира на официалната страница на сайта www.frutino.bg и изпълнение на описаните изисквания в настоящите Общи условия, участникът декларира, че е запознат с настоящите общи условия, съгласен е с клаузите и се задължава безусловно да ги спазва.

VII. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 1. С оглед периодично допълване и модификации на играта и нейното усъвършенстване и разширяване, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Организатора по всяко време от периода на играта. Измененията и допълненията на тези Общи условия се публикуват на страницата на сайта www.frutino.bg, на която се провежда Играта, като същите влизат в сила за всички участници в деня на публикуването им.
 2. Организаторът прекратява участието на участник, който е заявил изрично чрез изпращане на e-mail на следния електронен адрес: frutinopromo@domaineboyar.com до Организатора, че не е съгласен с измененията и допълненията на общите условия.
 3. Организаторът има неотменимо право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 13 по-горе. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.
 4. Организаторът има неотменимо право да продължи срока на играта, след публикуване на съобщение за това на страницата на сайта www.frutino.bg 

 

VIII. ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ПУБЛИЧНОСТ

 1. Материалите, публикувани на интернет адресите на сайта www.frutino.bg , са защитени с авторски и сродни права и не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, разпространявани, преиздавани, публикувани, използвани или предавани под каквито и да е форми и начини, без предварителното писмено съгласие на собственика на авторските и сродните права. Всички търговски марки, които са показани, по графичен или словен начин, на интернет адреса www.frutino.bg . са собственост на “Домейн Бойар България” EООД. Съдържанието на играта е достъпно за разглеждане от всеки посетител, навършил 18 години, но в играта могат да участват само регистрирани, съгласно настоящите правила участници.

 

IX. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 1. С приемане на настоящите общи условия участникът декларира, че участието му в играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторcj не отговорят за евентуално причинени на участника при участие в играта вреди, освен ако са причинени умишлено. Организаторът не поема каквато и да било отговорност и разходи на Печелившите участници във връзка с предприети действия по участие и получаване на наградите, в т.ч. предприети пътувания и др.
 2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Организатора.
 3. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на уеб страницата, вследствие на експлоатиране на оборудването на участника, външна намеса на трети лица, аварии, хакерски атаки и др.
 4. С приемането на настоящите Общи условия участникът декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на интернет връзката до интернет страницата на играта, които могат да възникнат независимо от положената грижа от страна на Организатора. Участникът декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от Организатора за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.
 5. Организаторът не гарантират, че участието в играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън неговите възможности, контрол и воля. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в играта.

 

X. ОТГОВОРНОСТ И ПОСЛЕДСТВИЯ

 1. Организаторът има право незабавно и без предизвестие да спира и ограничава участието на участник, когато последният действа в противоречие със закона, настоящите общи условия, правилата за работа на интернет страницата, морала и добрите нрави. Това право се упражнява чрез спиране и ограничаване достъпа до потребителски имена и пароли, спиране на достъпа на участника до интернет страницата на Играта, както и до премахване на публикуван от последния текст.
 2. В горните случаи Организаторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи на участника или трети лица, настъпили вследствие спирането, ограничаването на участието, премахването или изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез интернет страницата на играта.
 3. Когато има достатъчно основания да се предположи, че деянието на участника би могло да представлява престъпление, Организаторът сезира компетентните държавни органи, като им предоставя цялата необходима информация и материали, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление.

 

XI. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

 1. Участникът е длъжен да обезщети Организатора и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени глоби, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с участието му в играта в нарушение на действащото законодателство, настоящите общи условия и правилата за работа на интернет страницата.

 

ХII. ЗАЩИТА, СЪХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. С участието си в тази Игра участниците дават съгласието си личните им данни да бъдат включени в базата данни на Организатора, която се създава за периода на Играта, с цел да се осигури ефективното й провеждане.
 2. Целта на създаването на тази база данни е организирането на Кампанията, обявяването на печелившите участници и връчването на наградите. Личните данни ще бъдат архивирани за статистически и отчетни цели във връзка с Кампанията и няма да бъдат използвани за други цели след приключването на Играта.
 3. Организаторът се задължава да не използва личните данни на участниците в Играта за цели, различни от представените тук, както и да не разкриват личните данни на участниците пред трети лица.
 4. Данните на участниците, които не са спечелили се изтриват 60 дни след приключване на играта.
 5. Данните на печелившите се пазят до 5 години, според законодателството на РБългария с цел изпълнение на изискванията за счетоводно отчитне и деклариране на данъци върху спечелените награди.
 6. С изразяване на съгласие с настоящите общи условия и със заявяване на искане за регистрация (след попълване на регистрационната форма) се счита, че участникът е изразил съгласие предоставените от него данни да бъдат съхранявани и обработвани от организатора.
  Всеки участник има право да оттегли съгласието си за обработването на личните си данни, като оттеглянето на съгласието не влияе на законността на обработването на данните до този момент.
  Участник, оттеглил съгласието си за обработване на личните си данни, губи правото си да участва в играта.
  Участник, оттеглил съгласието си за обработване на личните си данни след избирането му за печеливш участник, но преди да получи наградата си, губи правото си да получи наградата.
  Участник, оттеглил съгласието си за обработване на личните данни след получаване на наградата, не дължи върщане на получената награда или нейна равностойност, но данните му ще продължат да бъдат обработвани за целите на счетоводното и данъчно отчитане.
 7. Всеки участник има право на достъп, поправка, заличаване на своите лични данни, правото да възрази срещу обработването или да иска ограничаване на обработването или да иска преносимост на данните съгласно действащото законодателство, като се свърже с организатора на – office@domaineboyar.com.
 8. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на действащото законодателство.
 9. Организаторът отговаря за защита на информацията на участниците, станала им известна по повод на играта, предмет на тези общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
 10. Организаторът се задължава да не следи, редактира или разкрива никаква лична информация за участника или за участието му в играта, освен за целите на самата игра (в т.ч. за публикуването на печелившите участници по начина, посочен по-горе) и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в случаите когато :
 • е получил изричното съгласие на участника при регистрацията или в по-късен момент;
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са упълномощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
 • информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на организатора за дейности, свързани с провеждане на играта;
 • други, посочени в закона случаи.

Информацията по настоящия текст може да бъде разкривана и предоставяна на трети лица единствено за посочените по-горе цели или други не забранени от закона цели.

 1. Всеки от участниците, който избере да публикува в социалните мрежи пост за участието си в играта следва да е уведомен, че съгласно правилата на съответната мрежа и настройките на неговия профил – този пост и други данни от профила му може да са достъпни за други потребители на социалните мрежи.

 2. Всеки един участник има право да се обърне към комисията за защита на личните данни за защита на неговите права във връзка с обработването на личните му данни, като се свърже с комисията на адрес софия 1592, бул. „проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, телефон за връзка 02/91-53-555.

 

ХIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. Предвидените в настоящите общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на телеграма с обратен текст, писмо с обратна разписка, електронна поща, натискане на виртуален бутон в интернет страницата на Организатора и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
 2. В случай че участникът е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Организатора, дори ако не е било получено.
 3. Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите общи условия се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на общите условия, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
 4. За всички неуредени от настоящия общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 5. Всички разходи, свързани с участието на участника в играта, като достъп до интернет мрежата и др., освен разходите, които съгласно тези общи условия се поемат от Организатора, са за сметка на участника.
 6. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, по взаимно съгласие. В случай че съгласие не бъде постигнато, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд, със седалище в град София.
 7. В играта нямат право да участват служители на Домейн Бойар България ЕООД и членове на техните семейства.

НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ВЛИЗАТ В СИЛА НА 15.08.2023г.